Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Japansemessen.nl

Artikel 1 : Definities

Aanbieder: Japan Trading gevestigd te Hoevelaken. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 54884039
(BTW nr : NL001923202B32)

Afnemer: de natuurlijke-, of rechtspersoon, met een leeftijd van 18 jaar of ouder, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de aanbieder zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de afnemer van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en de aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van bestelling van de afnemer door de aanbieder. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de aanbieder dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Alhoewel aanbieder de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.4 De afnemer heeft het recht op een deugdelijk product.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle betalingen dienen te geschieden bij het plaatsen van uw bestelling middels betaling met creditcard via Paypal of MyPos, telebankieren met IDEAL of Bancontact, overmaken op bankrekening of contant of PIN betalingen bij afhalen. Voor sommige betaalmethoden geldt een extra vergoeding, dit wordt vermeld in de laatste stap van het bestelproces.

3.3 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van aanbieder, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de afnemer zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door aanbieder aan de afnemer middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Artikel 4. Levering

4.1 De door de aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de afnemer de overeenkomst in stand laat. Dit is het geval als de leveringstermijn met 60 dagen is overschreden. De afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de afnemer.

4.3 De afnemer draagt het risico van de zaken vanaf het moment van levering cq. verzending.

4.4 Indien de afnemer haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is aanbieder gerechtigd om, binnen veertien dagen nadat de afnemer daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de afnemer vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de afnemer veroorzaakte verhindering in de nakoming door aanbieder voortduurt, door de afnemer van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de afnemer vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de afnemer.

Artikel 5. Transport

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door aanbieder, zonder dat aanbieder hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen de afnemer op grond van enige overeenkomst aan de aanbieder verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering cq. verzending op de afnemer over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de aanbieder geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 De aanbieder garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (of via e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de aanbieder de keuze de desbetreffende producten te repareren, tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de goederenwaarde daarvan te restitueren. Deze keuze zal in alle gevallen door de aanbieder gemaakt worden zonder dwingende inspraak van de afnemer.

8.3 Wettelijke bedenktijd voor niet zakelijke afnemers: Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de afnemer, na overleg met de aanbieder, het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de aanbieder te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de aanbieder het product onbeschadigd, ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking van het product heeft ontvangen. De retourverzendkosten zijn voor rekening van de afnemer en de verzending geschiedt onder verantwoordelijkheid van de afnemer. De termijn voor retourzending is 14 werkdagen.
Het retourbedrag minus de verwerkingskosten van de retourzending zal binnen 14 dagen teruggestort worden op de rekening van de afnemer. De verwerkingskosten van de retourzending is een vast bedrag van 8 euro. De verwerkingskosten worden ook in rekening gebracht als de afnemer geen verzendkosten heeft betaald. De aanbieder behoudt het recht om te kiezen voor de manier van terugstorten.
De wettelijke bedenktijd en de "Wet Koop op Afstand" geldt niet voor zakelijke transacties, indien bij bestellen een bedrijfsnaam, zakelijke email of KvK nummer vermeld is dan zal deze transactie als zakelijk worden gekenmerkt. Ook indien het bestelde product puur als privé zal worden gebruikt zal de transactie als zakelijk worden beschouwd door de aanbieder.

8.4 Modelformulier herroeping. Mocht een (niet zakelijke) afnemer gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan dient het volgende modelformulier gebruikt te worden:

https://cdn.myonlinestore.eu/93e4e762-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_1_RMA%20template.pdf?t=1591265535

Indien dit formulier niet correct is ingevuld of niet gebruikt wordt bij retournering van een zending vervalt het recht op herroeping na 14 dagen vanaf de ontvangst van de zending door de afnemer.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en aanbieder, dan wel tussen aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en aanbieder, is de aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de aanbieder .

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aanbieder niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat aanbieder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
- bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan
- vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van aanbieder;
- transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar aanbieder toe of van aanbieder naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd.

Aanbieder heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

10.2 Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is aanbieder gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11. 1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege aanbieder van hetgeen met de afnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of grove schuld kan worden verweten.

Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
- schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
- bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
- schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10.

11.2 In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de afnemer door het verzuim van aanbieder geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door aanbieder dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de afnemer in rekening te brengen prijs

11.3 iedere koper erkent kennis te hebben genomen van onze algemene verkoop/leverings voorwaarden. Tevens wijzen wij onze klanten op de geldende wetgevingen in uw land, regio of plaats. U dient zelf op de hoogte te zijn van alle wetgevingen. Verder vragen wij altijd graag uw aandacht voor een veilige omgang met messen en mesdelen, dat is in ieders belang.

Artikel 12. Garantie

Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op ondergenoemde garantiebepalingen:
- indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties (slijpen of aanzetten) die niet door of namens aanbieder zijn verricht;
- indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik (hieronder valt ook oxidatieschade aan het lemmet en beschadigingen aan de snijzijde van het lemmet. o.a. bramen, chips of happen uit het lemmet);
- Indien de opgetreden schade is ontstaan door het snijden op steen of glazen snijplanken of bij het snijden van harde en/of (half) bevroren producten (bijvoorbeeld: harde broodkorsten, harde worst, graten, bot, harde schillen, schaaldieren, etc);
- Indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
- indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
- indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.

Artikel 13. Ontbinding/Beëindiging

De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn:
- indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
- indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
- indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
- bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de afnemer is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd het haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of, door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 45.00 per niet (volledig) betaalde factuur.

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien de afnemer aan de aanbieder schriftelijk opgave doet van een adres, is de aanbieder gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de afnemer de aan aanbieder schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door de aanbieder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. de afnemer kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de aanbieder deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4 De aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

-einde-(Download de Algemene voorwaarden (General terms) als PDF bestand.)

Vragen? Whatsapp

 

© 2012 - 2024 Japansemessen.nl | sitemap | rss